บริษัทเอ็มโอทีเรดิโอ จำกัด จัดสรรงานคุณภาพ,การให้บริการงานขายการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และโซลูชั่นต่างๆโดยยึดถือแนวทางการใหค้วามพึงพอใจลูกค้าเป็นสาคัญ

บริษัทเอ็มโอทีเรดิโอ จำกัด

พันธะกิจทางธรุกิจ

ลูกค้า

มุ่งมั่นให้ความพึงพอใจต่อการบริการความต้องการของลูกค้าสูงสุด

คุณภาพ

จัดสรรงานคุณภาพ,การให้บริการงานขายการสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค และโซลูชั่นต่างๆโดยยึดถือแนวทางการใหค้วามพึงพอใจลูกค้าเป็นสาคัญ

เทคโนโลยี

เรายึดถือเทคโนโลยีทางด้านวศิวกรรม และนวัตกรรมสื่งประดิษฐ์ร่วมสมัย 

พนักงาน

ปฏิบัติ ต่อพนักงาน ด้วยความยตุธิรรม การพัฒนา และการศึกษา การใหเ้กียรติและความเคารพได้ยึดถือคุณภาพของพนักงานเป็นสำคัญ
© http://www.mot.co.th | Online 6 User | Hit : 91427 | SOFTWARE
PROWEBBIZ V.9.5 Class A